Integritetspolicy

 1. Vi värnar om din integritet

 

1.1. Swedish Nutra AB (som “Swedish Collagen”, “webbplatsen”, “oss” eller “vi”) värnar om din integritet och och är angelägna om att skydda integriteten för våra kunder och webbplatsbesökare. Dina personuppgifter är behandlade i enlighet med dataskyddsförordningen ("GDPR") om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Denna integritetspolicy beskriver hur webbplatsen samlar in, använder och hanterar dina personuppgifter när du besöker eller gör ett köp från webbplatsen.

1.2. Med "personuppgift" avses all information som kan hänföras till en enskild individ.

 

 1. Insamling av personuppgifter

 

2.1. Swedish Collagen kommer då och då att ta emot och lagra personuppgifter som du anger på vår webbplats, tillhandahåller oss direkt eller ger till oss i andra former. 

2.2. Du kan tillhandahålla grundläggande information som ditt namn, telefonnummer, adress och e-postadress för att vi ska kunna skicka information, tillhandahålla uppdateringar och behandla din produkt- eller tjänsteorder. Vi kan samla in ytterligare information vid andra tillfällen inklusive, men inte begränsat till, när du lämnar feedback, när du tillhandahåller information om dina personliga eller affärsmässiga angelägenheter, ändrar ditt innehåll eller e-postpreferens, svarar på undersökningar och/eller kampanjer, tillhandahåller finansiell eller kreditkortsinformation eller kommunicerar med vår kundsupport.

2.3. Därtill kan vi också samla in annan information som du tillhandahåller när du interagerar med oss.

 

 1. Hur vi samlar in personuppgifter

 

3.1. Swedish Collagen samlar in personuppgifter på en mängd olika sätt, inklusive när du interagerar med oss elektroniskt eller personligen, när du besöker vår webbplats och när vi tillhandahåller våra tjänster till dig. Vi kan också erhålla personuppgifter från tredje parter, då kommer vi att skydda dem i enhetlighet med denna integritetspolicy.

 

 1. Användning av personuppgifter

 

4.1. Swedish Collagen kan använda personuppgifter som samlas in från dig för att förse dig med information, uppdateringar och våra tjänster. Vi kan också göra dig medveten om nya och ytterligare produkter, tjänster och möjligheter som är tillgängliga för dig. Vi kan använda dina personuppgifter för att förbättra våra produkter och tjänster och bättre förstå dina behov.

4.2. Swedish Collagen kan kontakta dig genom en mängd olika åtgärder inklusive, men inte begränsat till, telefon, e-post, sms eller post.

 

 1. Utlämnande av personuppgifter

 

5.1. Vi kan komma att utlämna personuppgifter till någon av våra anställda, tjänstemän, försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer i den mån det rimligen är nödvändigt för de syften som anges i denna policy. Personuppgifter lämnas endast till tredje part när det krävs för leverans av våra tjänster.

5.2. Vi kan komma att behöva utlämna personuppgifter för att uppfylla ett juridiskt krav, såsom en lag, förordning, domstolsbeslut, stämning eller under ett rättsligt förfarande eller som svar på en begäran från en brottsbekämpande myndighet.

5.3. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att skydda upphovsrätten, varumärken, juridiska rättigheter, egendom eller säkerhet för Swedish Collagen, www.swedishcollagen.se, kunder eller tredje part.

5.4. Informationen vi samlar in kan då och då komma att förvaras i, hanteras i eller skickas mellan partier som befinner sig i länder utanför Sverige. 

5.5. Om det sker en förändring av kontrollen i vår verksamhet eller en försäljning eller överföring av affärstillgångar förbehåller vi oss rätten att i den utsträckning det är tillåtet enligt lag överföra våra användardatabaser, tillsammans med all personuppgifter och icke-personlig information som finns i dessa databaser. Denna information kan lämnas ut till en potentiell köpare enligt ett avtal om att upprätthålla konfidentialitet. Vi strävar efter att endast utlämna information i god tro och där det krävs av någon av ovanstående omständigheter.

5.6. Genom att förse oss med personuppgifter samtycker du till villkoren i denna integritetspolicy och de typer av utlämnanden som omfattas av denna policy. När vi lämnar ut personuppgifter till tredje part kommer vi att begära att tredje part följer denna policy angående hantering av personuppgifter. 

  

 1.      Datalagring och radering av personuppgifter

 

6.1    Avsnitt 6 anger våra policyer för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter i samband med lagring och radering av personuppgifter.

6.2      Personuppgifter som vi behandlar för ett eller flera ändamål ska inte sparas längre än vad som är nödvändigt för ändamålet.

6.3    Vi kommer att lagra din data enligt följande:

(a)    [Personuppgifter och surfvanor] kommer att behållas utan minsta eller maximala lagringstid.

6.4    I vissa fall är det inte möjligt för oss att i förväg ange under vilka perioder dina personuppgifter kommer att bevaras. I sådana fall kommer vi att fastställa lagringsperioden baserat på följande kriterier:

(a)    lagringsperioden för [personuppgiftskategori] kommer att bestämmas utifrån [specifika kriterier].

6.5    Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avsnitt kan vi behålla dina personuppgifter där sådan lagring är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

 

 1.      Tillägg och ändringar

 

7.1    Vi kan komma att uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats.

7.2    Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera ändringar på vår webbplats. Din fortsatta användning av webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar i dessa användarvillkor utgör ett godkännande av dessa ändringar.

7.3    Vi [kan] ELLER [kommer] att meddela dig om [ändringar] ELLER [väsentliga ändringar] av denna policy [via e-post eller via systemet för privata meddelanden på vår webbplats].

 

 1.      Dina rättigheter

 

8.1    I avsnitt 8 har vi sammanfattat de rättigheter som du har enligt dataskyddslagstiftningen. Vissa av rättigheterna är komplexa och inte alla detaljer har inkluderats i våra sammanfattningar. Följaktligen bör du läsa relevanta lagar och riktlinjer från tillsynsmyndigheterna för en fullständig förklaring av dessa rättigheter.

8.2    Dina huvudsakliga rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen är:

(a)     rätten till tillgång;
(b)     rätten till beriktigande;
(c)     rätten till radering;
(d)     rätten att begränsa behandlingen;
(e)     rätten att invända mot behandlingen;
(f)     rätten till dataportabilitet;
(g)     rätten att klaga till en tillsynsmyndighet; och
(h)    rätten att återkalla samtycke.

8.3    Du har rätt att bekräfta huruvida vi behandlar dina personuppgifter och tillgång till personuppgifterna, tillsammans med viss ytterligare information. Den ytterligare informationen inkluderar detaljer om ändamålen med behandlingen av personuppgifter, de berörda kategorierna av personuppgifter och mottagarna av personuppgifterna. Förutsatt att andras rättigheter och friheter inte påverkas kommer vi att förse dig med en kopia av dina personuppgifter. Det första exemplaret kommer att tillhandahållas kostnadsfritt, men ytterligare kopior kan vara föremål för en rimlig avgift. 

8.4    Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och, med hänsyn till ändamålen med behandlingen, att få ofullständiga personuppgifter om dig kompletterade.

8.5    I vissa fall har du rätt till radering av dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Dessa omständigheter inkluderar: [personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades; du återkallar samtycke till samtyckesbaserad behandling; du invänder mot behandlingen enligt vissa regler i tillämplig dataskyddslagstiftning; behandlingen är för direktmarknadsföringsändamål; och personuppgifterna har behandlats olagligt]. Det finns dock undantag från rätten till radering. De allmänna undantagen inkluderar när behandling är nödvändig: [för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet; för efterlevnad av en rättslig skyldighet; eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk].

8.6    I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Dessa omständigheter är: du bestrider riktigheten av personuppgifterna; behandlingen är olaglig men du motsätter dig radering; vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med vår behandling, men du behöver personuppgifter för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk; och du har invänt mot behandlingen i avvaktan på verifieringen av den invändningen. Om behandlingen har begränsats på grundval av detta kan vi fortsätta att lagra dina personuppgifter. Vi kommer dock endast att behandla det på annat sätt: med ditt samtycke; för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk; för skydd av en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter; eller av skäl av viktigt allmänintresse.

8.7    Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter på grunder som hänför sig till din speciella situation, men endast i den mån den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att: utföra en uppgift som utförs i allmänt intresse eller i utövandet av någon officiell auktoritet som tillkommer oss; eller syftena med de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part. Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller så är behandlingen avsedd för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

8.8    Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål (inklusive profilering för direktmarknadsföringsändamål). Om du gör en sådan invändning kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

8.9    Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål på grunder som hänför sig till din speciella situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av skäl av allmänt intresse.

8.10  I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är:

(a)     samtycke; eller
(b)    att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås,

        och sådan behandling utförs på automatiserade sätt, har du rätt att få dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Denna rättighet gäller dock inte om den skulle inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

8.11  Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagar har du en laglig rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskydd. Du kan göra det i EU-medlemsstaten där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.

8.12  I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke, har du rätt att när som helst återkalla det samtycket. Återkallelse kommer inte att påverka lagenligheten av behandlingen före återkallelsen.

8.13  Du kan utöva alla dina rättigheter i relation till dina personuppgifter [genom skriftligt meddelande till oss] [, utöver de andra metoderna som anges i avsnitt 8].

 

 1.      Om cookies

 

9.1    En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

9.2    Cookies kan vara antingen "beständiga" cookies eller "sessions" cookies: en beständig cookie kommer att lagras av en webbläsare och kommer att förbli giltig till dess inställda utgångsdatum, såvida den inte raderas av användaren före utgångsdatumet; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att upphöra i slutet av användarsessionen, när webbläsaren stängs.

9.3    Cookies innehåller vanligtvis ingen information som personligen identifierar en användare, men personuppgifter som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som lagras i och hämtas från cookies.

 1.   Cookies som vi använder

10.1  Vi använder cookies för följande ändamål:

(a)    [autentisering - vi använder cookies [för att identifiera dig när du besöker vår webbplats och när du navigerar på vår webbplats]];
(b)    [status - vi använder cookies [för att hjälpa oss att avgöra om du är inloggad på vår webbplats]];
(c)    [personalisering - vi använder cookies [för att lagra information om dina preferenser och för att anpassa webbplatsen för dig]];
(d)     [security - we use cookies [as an element of the security measures used to protect user accounts, including preventing fraudulent use of login credentials, and to protect our website and services generally]];
(e)     [advertising - we use cookies [to help us to display advertisements that will be relevant to you][ (cookies used for this purpose are: [identify cookies])]];
(f)     [analysis - we use cookies [to help us to analyse the use and performance of our website and services]]; and
(g)     [cookie consent - we use cookies [to store your preferences in relation to the use of cookies more generally]].

 1.   Cookies som används av våra tjänsteleverantörer

11.1  Våra tjänsteleverantörer använder cookies och dessa cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats.

11.2  Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats. Google Analytics samlar in information om webbplatsanvändning med hjälp av cookies. Den information som samlas in om vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Googles sekretesspolicy finns på: https://www.google.com/policies/privacy/.

11.3  Vi publicerar Google AdSense-annonser på vår webbplats. För att fastställa dina intressen kommer Google att spåra ditt beteende på vår webbplats och på andra webbplatser på webben med hjälp av cookies. Denna beteendespårning gör att Google kan skräddarsy annonserna som du ser på andra webbplatser för att spegla dina intressen (men vi publicerar inte intressebaserade annonser på vår webbplats). Du kan visa, ta bort eller lägga till intressekategorier som är kopplade till din webbläsare genom att besöka : https://adssettings.google.com. Du kan också välja bort AdSense-partnernätverkscookien genom att använda dessa inställningar eller använda Network Advertising Initiatives mekanism för att välja bort flera cookies på: http://optout.networkadvertising.org. Dessa opt-out-mekanismer använder dock själva cookies, och om du tar bort cookies från din webbläsare kommer ditt opt-out inte att bibehållas. För att säkerställa att en opt-out bibehålls för en viss webbläsare kan du överväga att använda Googles webbläsarplugin som finns på: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

11.4  Vi använder Shopify för att driva vår onlinebutik. Du kan läsa mer om hur Shopify använder personuppgifter här: https://www.shopify.com/legal/privacy

 1.    Hantera cookies

12.1  De flesta webbläsare tillåter dig att neka cookies och ta bort cookies. Metoderna för att göra det varierar från webbläsare till webbläsare och från version till version. Du kan dock få uppdaterad information om blockering och radering av cookies via dessa länkar:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
(b)     https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(d)     https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
(e)     https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); och
(f)     https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2  Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten av många webbplatser.

12.3  Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.

 

 1. Säkerhet för personuppgifter

  

13.1. Swedish Collagen har åtagit sig att säkerställa att informationen du lämnar till oss är säker. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa rutiner för att skydda och säkra information och skydda den från missbruk, störningar, förlust och obehörig åtkomst, modifiering och avslöjande.

13.2. Överföring och utbyte av information sker på egen risk. Vi kan inte garantera säkerheten för någon information som du överför till oss eller tar emot från oss. Även om vi vidtar åtgärder för att skydda mot obehörigt röjande av information, kan vi inte försäkra dig om att personuppgifter som vi samlar in inte kommer att avslöjas på ett sätt som är oförenligt med denna integritetspolicy.

 

 1. Klagomål om integritet

 

14.1. Om du har några klagomål om vår sekretesspraxis får du gärna skicka in information om dina klagomål till Lodgatan 19, 211 24 Malmö, Sverige. Vi tar klagomål på största allvar och kommer att svara kort efter att vi har fått skriftligt meddelande om ditt klagomål.

 

 1. Ändringar av integritetspolicyn

 

15.1. Var medveten om att vi kan komma att ändra denna integritetspolicy i framtiden. Vi kan ändra denna policy när som helst, efter eget gottfinnande och alla ändringar kommer att träda i kraft omedelbart efter att vi publicerar ändringarna på vår webbplats eller anslagstavla. Kom tillbaka då och då för att läsa vår sekretesspolicy.

 

 1. Hemsida

 

16.1. När du besöker vår webbplats (www.swedishcollagen.se) kan vi samla in viss information såsom webbläsartyp, operativsystem, webbplats som besöktes omedelbart innan vi kom till vår webbplats etc. Denna information används för att samla och analysera hur människor använder vår webbplats, så att vi kan förbättra vår tjänst.

 

16.2. Cookies; Vi kan då och då använda cookies på vår webbplats. Cookies är mycket små filer som en webbplats använder för att identifiera dig när du kommer tillbaka till webbplatsen och för att lagra information om din användning av webbplatsen. Cookies är inte skadliga program som kommer åt eller skadar din dator. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies men du kan välja att avvisa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Detta kan dock hindra dig från att dra full nytta av vår webbplats.

 

16.3. Vår webbplats kan då och då använda cookies för att analysera webbplatstrafik och hjälpa oss att ge en bättre upplevelse för webbplatsbesökare. Dessutom kan cookies användas för att visa relevanta annonser till webbplatsbesökare genom tredjepartstjänster som Google Adwords. Dessa annonser kan visas på denna webbplats eller andra webbplatser du besöker.

 

16.4. Tredje parts webbplatser; Vår webbplats kan komma att innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Dessa länkar är endast avsedda för din bekvämlighet. Länkar till tredje parts webbplatser utgör inte sponsring eller stöd eller godkännande av dessa webbplatser. Var medveten om att Swedish Collagen inte ansvarar för sekretesspraxis på andra sådana webbplatser. Vi uppmuntrar våra användare att vara medvetna om att när de lämnar vår webbplats läsa integritetspolicyn för varje webbplats som samlar in personlig identifierbar information.

 

 

 

 

Last updated 2023-01-10